Close

Walne Zgromadzenie 29 czerwca 2020r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” w Stargardzie działając na podstawie art. 83 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 845) oraz w oparciu o § 77 ust. 1, § 78, § 79 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” w Stargardzie
z a w i a d a m i a, że:
Walne Zgromadzenie
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” w Stargardzie planowane jest na dzień 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz.18.30 w holu CENTRUM 2000 w Stargardzie przy ulicy J. Piłsudskiego 98C
PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium w składzie:
  a) Przewodniczący,
  b) Zastępca Przewodniczącego,
  c) Sekretarz;
 4. Przedstawienie i poddanie pod głosowanie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji:
  a) Mandatowo – Skrutacyjnej (dwie osoby),
  b) Wnioskowej (dwie osoby),
  c) Wyborczej ( dwie osoby )
 6. Przedstawienie przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną sprawozdania w przedmiocie prawidłowości i prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia.
 7. Przedstawienie i omówienie sprawozdań oraz podjęcie uchwał:
  a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok
  b) podjęcie stosownej uchwały zatwierdzającej sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok
  c) sprawozdanie finansowe za 2019 rok i podjęcie stosownych uchwał:
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok i rozliczenie nadwyżki kosztów nad przychodami za 2019 rok;
 • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd Spółdzielni może zaciągnąć w okresie od lipca 2020 roku do czerwca 2021 roku;
  b) sprawozdanie z działalności Zarządu za 2019 rok i podjęcie stosownych uchwał:
 • zatwierdzającej sprawozdanie za 2019 rok;
 • udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za 2019 rok;
 1. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej “ Nadzieja” :
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej na kadencję w latach 2020-2023
 • Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej
 • Odczytanie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej, ich prezentacja i rozdanie kart wyborczych
 • Wybór członków Rady Nadzorczej
 • Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej o wynikach wyborów do Rady Nadzorczej
 1. Dyskusja i zgłaszanie wniosków.
  10.Odczytanie protokołu Komisji Wnioskowej oraz głosowanie nad przyjęciem do realizacji poszczególnych wniosków.
  11.Zamknięcie obrad.
 2. Jednocześnie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” w Stargardzie informuje, iż jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany przed terminem Walnego Zgromadzenia, to z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Spółdzielcom i pracownikom Spółdzielni zostanie ono odwołane. Nowy termin Walnego Zgromadzenia zostanie wyznaczony stosownie do treści art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. O zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw tj. w terminie 6 tygodniu od dnia odwołania stanu epidemii. O ewentualnym nowym terminie Walnego Zgromadzenia zostaniecie Państwo poinformowaniu odrębnym zawiadomieniem.
  Wszystkie sprawozdania i projekty uchwał ujęte w porządku obrad zostały wyłożone do wglądu w sekretariacie siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” w Stargardzie przy ul. Piłsudskiego 98d. Każdy z członków Spółdzielni ma prawo zapoznać się ze sprawozdaniami i projektami uchwał. Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 15 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja”
w Stargardzie

Copyright © 2017 Spółdzielnia Nadzieja